หน้าหลัก >> บรรษัทภิบาล

อุดมการณ์บริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามอุดมการณ์บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานทุก ระดับ ได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ
ยึดหลักแห่งความเป็นธรรม
บริษัทมีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม ปราศจากการ คอร์รัปชั่นกล่าวคือ
  • ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา
  • ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
  • ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
  • มีการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกําหนดการดําเนินงาน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัทมุ่งกระทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนตระหนักดีว่าเราต้องทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ ความรู้และความสามารถที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้ และศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟันฝ่าอุปรรคและก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ความสําคัญในคุณค่าของคน
บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด การที่บริษัทเจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้เพราะมีคนเก่งและดีที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการสําคัญ บริษัทจึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้าทํางาน และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้พนักงานมีความรักบริษัท ทําให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทํางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน