หน้าหลัก >> เกี่ยวกับเรา >> โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ตำแหน่ง
กรรมการบริษัท
นายวิรัช มรกตกาล

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

ตำแหน่ง
กรรมการบริษัท
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3.นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1.นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2.นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
1.นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ประธานกรรมการบริหาร
2.นายวิรัช มรกตกาล
กรรมการบริหาร
3.นายภาคภูมิ ภูอุดม
กรรมการบริหาร
4.นายวชิรธร คงสุข
กรรมการบริหาร
5.นายรัฐพล เตชะวิจิตร์
กรรมการบริหาร
6.นางสาวภฤศญา อุ่นเรือน
กรรมการบริหาร
7.นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
กรรมการบริหาร
8.นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
กรรมการบริหาร
9.นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุข
กรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
กรรมการ
3.นายวิรัช มรกตกาล
กรรมการ
4.นายรัฐพล เตชะวิจิตร์
กรรมการ
5.นางสุธิพร เจียรยุทธศักดิ์
กรรมการ
6.นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุข
กรรมการ
โครงสร้างองค์กร