หน้าหลัก >> ติดต่อเรา >> ร่วมงานกับเรา

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลคือหัวใจสำคัญ
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า การบริหารงาน จะสำเร็จ ตามเป้าหมายได้นั้น ต้องมีพนักงานที่ดี ทั้งทางด้าน การสุขภาพ ขยัน หมั่นเพียร รักงานที่ได้รับ มอบหมายและมีความรับผิดชอบทั้งตัวเองและผู้อื่นๆ รวมทั้งมีการทำงานและประสานงานอย่างเป็นทีม
การบริหารด้านบุคคลนั้นต้องเน้นการเลือกบุคคลากรที่ดี เสริมสร้างพัฒนาการด้านความสามารถ การกระตุ้นให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัท โดยการเลือกบุคคลากรในแต่ละตำแหน่งงานนั้นต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถ ประสบการณ์ และสมรรถภาพร่างกาย รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร