วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับเรา >> วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
 ยกระดับและให้บริการบัตรครบวงจรและโซลูชั่นการชําระเงิน เป็นผู้นําระดับประเทศในการดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายบัตร การให้บริการลงข้อมูล พร้อมโซลูชั่นต่างๆ ครบวงจร ให้แก่สถาบันการเงินและกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์จากระบบสมาชิก การเก็บข้อมูล การยืนยันตัวตน การชําระเงินที่ประยุกต์ใช้ร่วมกับบัตร ด้วยระบบบัตรที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล ที่มีโชลูชั่นที่หลากหลาย ให้ทั้งลูกค้าองค์กร SME และบุคคลทั่วไป
พันธกิจ
  ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่โดยนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามารองรับ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจหลักที่สําคัญ
  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการในกลุ่มธุรกิจปัจจุบัน
  ให้ความสําคัญกับคุณค่าหลักขององค์กร มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานสู่การเป็นองค์กรที่มีความสุจริต มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  ยกระดับความเชื่อมั่นและความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ