หน้าหลัก >> บรรษัทภิบาล >> จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

บริษัทได้จัดทําจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และนําไปใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. จริยธรรมทางธุรกิจ
ดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รักษาความลับและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรีและแรงงานต่างด้าว ไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกําหนดระยะเวลาการทํางานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานเสมอ
4. สิ่งแวดล้อม
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 3Rs ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) และการนํากลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
5. กฎหมายและข้อกําหนด
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
บริษัทดําเนินธุรกิจสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลควบคู่กับมีความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นํามาสู่ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อมและธุรกิจให้สามารถเจริญเติบโตควบคู่กันได้อย่างยั่งยืน บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ร่วมกันนําหลักการและแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ ซึ่งนอกจากการปฏิบัติเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านคอร์รัปชั่น ยังเป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน บริษัทจึงได้จัดทํา “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ plus tech innovation” เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
บริษัทคาดหวังว่านอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกําหนด ข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอันเป็นสากลแล้ว คู่ธุรกิจจะนําหลักการในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ plus tech innovation ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทจะให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้คู่ธุรกิจดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพด้านแรงงาน และมนุษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
1. จริยธรรมทางธุรกิจ
1.1 ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ทําการใดๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริตคอร์รัปชั่น ติดสินบนด้วยการเสนอหรือ สัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการทําให้ได้เปรียบผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือบุคคลอื่นใดได้รับผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ควรได้รับ
1.2 ความเป็นธรรม
ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม
1.3 การเปิดเผยข้อมูล
เปิดเผยข้อมูลของตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด
1.4 การรักษาความลับ
ไม่เปิดเผยหรือไม่นําข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องของคู่ธุรกิจไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม
1.5 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว
2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน
2.1 การไม่เลือกปฏิบัติ
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางการ จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
2.2 การคุ้มครองแรงงาน
ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจ จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกําหนดทุกประการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการทํางานอย่างเหมาะสมไม่ให้ลูกจ้างหญิงทํางานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนด การจ้างแรงงานต่างด้าวต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
2.3 การไม่บังคับใช้แรงงาน
ไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ กล่าวละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ
2.4 ค่าจ้างและผลประโยชน์
ดําเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจึงได้รับอย่างถูกต้องเป็นธรรมและไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดจ่ายค่าจ้าง ค่าทํางานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใด ลูกจ้างต้องได้รับตรงตามกําหนดเวลา
2.5 ระยะเวลาการทํางาน
ไม่ให้ลูกจ้างทํางานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ในการทํางานล่วงเวลาหรือการทํางานในวันหยุด ต้องเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด
3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าวกับลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่ได้กําหนดไว้
3.1 สนับสนุนให้ลูกจ้างทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความปลอดภัย และรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ป้องกันการบาดเจ็บ
3.2 ฝึกอบรมลูกจ้างให้ทํางานอย่างปลอดภัยและส่งเสริมลูกจ้างให้ตระหนักทั้งในเวลาทํางานและนอกเวลา
3.3 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอพร้อมใช้งาน และควบคุมให้เกิดการใช้งาน
3.4 กําหนดให้ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎแห่งการรักษาชีวิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท
4. สิ่งแวดล้อม
ดําเนินธุรกิจให้คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
4.1 ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐานหรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆที่จัดทําขึ้นเพื่อช่วย ป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4.2 ให้ความร่วมมือในการกําจัดขยะ หรือของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
4.3 ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขอนามัยและความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ
4.4 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4.5 ให้ความร่วมมือกับมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของบริษัท เช่น นโยบาย 3Rs การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนํากลับมาใช้ซ้ํา/การนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
5. กฎหมายและข้อกําหนด
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้หากคู่ธุรกิจปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ Plus Tech Innovation” บริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการใดๆ กับคู่ธุรกิจโดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น
แนวทางจรรยาบรรณ

1. การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพ
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทําไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
บริษัทดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ของพนักงาน ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้
3. การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องดําเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการดําเนินการนั้นจะไม่ทําให้เกิดข้อครหา หรือทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
5. การจัดหา
การจัดหาต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ตามระเบียบการจัดหาของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการตัดสินใจต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบในกรณีที่ไม่แน่ใจให้ศึกษาระเบียบการจัดหาอย่างละเอียด หรือสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านจัดหาหรือผู้บังคับบัญชาก่อนดําเนินการใดๆ
6. การทำธุรกรรมกับรัฐ
ในการทําธุรกรรมกับรัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐ ดําเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมแต่การทําความรู้จักหรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทําได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น
7. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อม สูญหายหรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยทรัพย์สินของบริษัทหมายถึงสังหาริมทรัพย์ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์สํานักงาน ฯลฯ และอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ยังหมายความรวมไปถึงเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลความลับของบริษัทด้วย
8. การสื่อสารทางการตลาด
การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดงสินค้าหรือบริการต้องเป็นไปตามความเป็นจริง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
9. การทำธุรกรรมของบริษัท
การที่บริษัทย่อยในบริษัทต้องทําธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินการสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ กฎระเบียบของบริษัทหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้
10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัท โรงงาน สํานักงาน สาขา ตัวแทน ผู้จัดจําหน่าย หรือการนําเข้า-ส่งออกสินค้า การร่วมทุน หรือการทําธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย
11. การแข่งขันทางการค้า
บริษัทตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ
12. การป้องกันการฟอกเงิน
บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือบริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับ โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออําพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย