หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ >> Specialty Card

ไม่หยุดพัฒนา เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าที่ หลากหลาย

เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน ธุรกิจจึงต้องการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา ให้สอดคล้องกับความ ต้องการ ความท้าทายดังกล่าวส่งผลให้ Plus Tech ไม่หยุดที่จะหา Solution ให้เหมาะสมกับโลกใน ปัจจุบัน
Eco-Friendly Card
Plus Tech เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึง ปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการกับขยะ พลาสติกจํานวนมหาศาล จึงเกิดการพัฒนาบัตรด้วย วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Innovation Card
นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการผลิตบัตรที่มีเทคนิคที่ซับซ้อน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายตามที่ผู้ใช้งานต้องการ