Categories
บริการ

DSMS

ธุรกิจขนาดใหญ่มากมายมีความต้องการในการใช้เอกสาร และ แบบฟอร์มเป็นจำนวนมาก จึงนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคคลากร เครื่องมือ

ธุรกิจขนาดใหญ่มากมายมีความต้องการในการใช้เอกสาร และ แบบฟอร์มเป็นจำนวนมาก จึงนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคคลากร เครื่องมือ บริษัทจึงมีบริการในรูปแบบ DSMS เพื่อลดภาระในการทำงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักขององค์กร เพื่อให้บริการทางด้าน การบริหาร จัดการเอกสาร แบบฟอร์ม รวมทั้งเครื่องเขียน ฯลฯ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การให้คำปรึกษาด้านสิ่งพิมพ์ต่างๆ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิต การจัดซื้อ จัดหา การควบคุมคุณภาพของงงาน การจัดเก็บรักษา การจัดเก็บข้อมูล (Database) การจัดส่งสินค้า การทำลายเอกสารสำคัญ และการจัดทำรายงานต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำระบบ IT ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการงานสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง พร้อมระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วนง่ายต่อการติดตามและตัดสินใจ