Categories
ร่วมงานกับเรา

System Anlayst

คุณสมบัติ
 • การศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี ทางด้าน Programmer
 • ความรู้ทางภาษา : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office, OOP, MVC, .NET freamwork, Web, MS Server, No SQL
 • คุณสมบัติพิเศษ : มีประสบการณ์ SA/Product Owner, Data science/Data Analytic
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Plus Tech สำนักงานใหญ่ ซ.วัดสวนส้ม ได้ (ห่างจาก BTS ปู่เจ้า ประมาณ 3 กิโลเมตร)
รายละเอียดงาน
 • พัฒนา, ปรับปรุง, ทดสอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสนับสนุนระบบงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป้าหมายของบริษัท
 • ศึกษารายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้าที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบงาน ตลอดจนจัดทำเอกสาร User Manual, ใบส่งมอบงาน
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
 • ทบทวน/ปรับปรุงโปรแกรม เพื่อให้ระบบได้พัฒนาขึ้นใหม่ถูกนำมาใช้แทนระบบเดิม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ให้คำแนะนำ/สนับสนุนทางด้านพัฒนาโปรแกรมและบริการ เพื่อให้ระบบดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย
 • ปฏิบัติและสนับสนุนการดำเนินการตาม เป้าหมาย นโยบาย ขั้นตอน วิธีการทำงาน ข้อกำหนด ของบริษัท
 • ศึกษา ติดตาม ความรู้เทคโนโลยี และนำมาถ่ายทอดให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลความลับ ข้อมูลพัฒนาโปรแกรม ข้อมูลระบบงานลูกค้า
Categories
ร่วมงานกับเรา

Purchasing officer

คุณสมบัติ
 • การศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา (ไม่ระบุ)
 • ประสบการณ์ : 2-5 ปี ทางด้าน Import Shipping, การจัดซื้อต่างประเทศ, D365
 • ความรู้ทางภาษา : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office
 • คุณสมบัติพิเศษ : กระบวนการ Import shipping, รู้พิกัดศุลกากร
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Plus Tech สำนักงานใหญ่ ซ.วัดสวนส้ม ได้ (ห่างจาก BTS ปู่เจ้า ประมาณ 3 กิโลเมตร)
รายละเอียดงาน
 • รับผิดชอบในการจัดหา และออกใบสั่งซื้อสินค้าประเภทวัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ต่างประเทศ, งาน Outsource และงานระบบ IT
 • รับผิดชอบในการออกเอกสารงานจัดซื้อและงาน Operation ของ VDP
 • รับผิดชอบงานเคลียร์สินค้านำเข้า
 • รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ ISO 9001
 • ประเมินผู้ขายตามคู่มือ ISO 9001 ในส่วนที่รับผิดชอบการสั่งซื้อ
Categories
ร่วมงานกับเรา

ERP Programmer

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
 • GPA 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีทางด้าน IT Business Analyst, Programmer, Tester, Pre-Sales
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีผลงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบในระหว่างศึกษา หรือผ่านการฝึกงานด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจใน Business Process
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานฐานข้อมูลหรือ SQL Server
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกระบบ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการแก้ไขปัญหา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Plus Tech สำนักงานใหญ่ ซ.วัดสวนส้ม ได้ (ห่างจาก BTS ปู่เจ้า ประมาณ 3 กิโลเมตร)
รายละเอียดงาน
 • สนับสนุนงานทางด้านการขายหรือการบริการทางด้านข้อมูลเชิงเทคนิคเบื้องต้น ทั้งด้าน Network Infrastructure และด้าน Software ให้กับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และรวบรวมรายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสรุปความต้องการให้เข้าใจตรงกัน
 • วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบ เพื่อให้คำแนะนำหรือเสนอแนวคิดในการปรับปรุงระบบหรือขั้นตอนการทำงานให้มีคุณภาพ
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น IT Project Plan, Scope of work, Software Requirement, Specification, Test Scenario
 • ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทดสอบ
 • วางแผนและติดตามการพัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
Categories
ร่วมงานกับเรา

C# Programmer

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
 • GPA 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีทางด้าน IT Business Analyst, Programmer, Tester, Pre-Sales
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีผลงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบในระหว่างศึกษา หรือผ่านการฝึกงานด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจใน Business Process
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานฐานข้อมูลหรือ SQL Server
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกระบบ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการแก้ไขปัญหา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Plus Tech สำนักงานใหญ่ ซ.วัดสวนส้ม ได้ (ห่างจาก BTS ปู่เจ้า ประมาณ 3 กิโลเมตร)
รายละเอียดงาน
 • สนับสนุนงานทางด้านการขายหรือการบริการทางด้านข้อมูลเชิงเทคนิคเบื้องต้น ทั้งด้าน Network Infrastructure และด้าน Software ให้กับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และรวบรวมรายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสรุปความต้องการให้เข้าใจตรงกัน
 • วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบ เพื่อให้คำแนะนำหรือเสนอแนวคิดในการปรับปรุงระบบหรือขั้นตอนการทำงานให้มีคุณภาพ
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น IT Project Plan, Scope of work, Software Requirement, Specification, Test Scenario
 • ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทดสอบ
 • วางแผนและติดตามการพัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
Categories
ร่วมงานกับเรา

IT Business Analyst

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
 • GPA 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีทางด้าน IT Business Analyst, Programmer, Tester, Pre-Sales
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีผลงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบในระหว่างศึกษา หรือผ่านการฝึกงานด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจใน Business Process
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานฐานข้อมูลหรือ SQL Server
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกระบบ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการแก้ไขปัญหา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Plus Tech สำนักงานใหญ่ ซ.วัดสวนส้ม ได้ (ห่างจาก BTS ปู่เจ้า ประมาณ 3 กิโลเมตร)
รายละเอียดงาน
 • สนับสนุนงานทางด้านการขายหรือการบริการทางด้านข้อมูลเชิงเทคนิคเบื้องต้น ทั้งด้าน Network Infrastructure และด้าน Software ให้กับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และรวบรวมรายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสรุปความต้องการให้เข้าใจตรงกัน
 • วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบ เพื่อให้คำแนะนำหรือเสนอแนวคิดในการปรับปรุงระบบหรือขั้นตอนการทำงานให้มีคุณภาพ
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น IT Project Plan, Scope of work, Software Requirement, Specification, Test Scenario
 • ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทดสอบ
 • วางแผนและติดตามการพัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า